FÜMİGASYON VE FÜMİGASYON’DAN ARINDIRMA

Fümigasyon ve fümigasyon’dan arındırma hizmetleri başta yük gemileri, yolcu gemileri olmak üzere konteynerlerdede yasal bir öneme sahiptir.

Ulaştırma ve altyapı bakanlığının 12.06.2019 tarihindeki yazıyı gemi acenteleri, brokerler,ihracatçıların çok iyi incelemelerini rica ederiz.

T.C.

ULAẞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Kocaeli Liman Baẟkanlığı

Sayı :36935900-010.07.03-E.944 12.06.2019
Konu :Fumigasyon ve Fumigasyondan  
  Arındırma Operasyonu  

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi       : Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi.

Malumlarınız olduğu üzere ilgi yönerge, denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin bildirimlere ve özel izinlere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 12 Nisan 2019 tarihinde 29486 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

İlgi yönergenin Fumigasyon operasyonu ve gazdan arındırma içerikli 7 nci maddesi;

“(1) Taşıdıkları yüklere fumigasyon yapılmış dökme yük gemilerinin ilgilileri, gemi kıyı tesisine varmadan 24 (yirmidört) saat önce, varış süresi 24 (yirmidört) saatten az olanlar ise kalkış kıyı tesisinden kalktıktan hemen sonra ilgili liman başkanlığına fumigantın adını, kullanılan miktarını ve uygulama yöntemini içeren bir bildirim yapar.

  • Fumigasyon yapılmış dökme yük gemileri ilgilileri, gemilerinin fumigasyondan arındırıldığını gösteren ilgili kurum/kuruluştan alınmış sertifikaları liman başkanlığına sunar. Bu sertifikanın liman başkanlığına sunulmaması halinde ilgili geminin kıyı tesisine yanaşmasına ve elleçleme operasyonun başlamasına izin verilmez.
  • Kıyı tesislerinde bulunan dökme yük gemilerinde fumigasyon işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığından “Fumigasyon Ruhsat Belgesi” alanlar tarafından yapılır. Yük ilgilileri, fumigasyon operasyonu yapılmadan en az 12 (oniki) saat önce, ilgili liman başkanlığına ve fumigasyon yapılacak kıyı tesisine aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim yapar. Bu bildirimin yapılmaması halinde; kıyı tesislerindeki gemilerde fumigasyon işlemi yapılmasına kıyı tesisi ilgilileri tarafından izin verilmez.

a) Gemi adı ve IMO numarası,

b) Fumigasyonun yapılacağı kıyı tesisinin ticaret unvanı ve varsa rıhtım numarası, c) Fumigantın adı ve kullanılması öngörülen miktarı,

ç) Fumigantın uygulama yöntemi,

d) Fumigasyonun başlaması planlanan tarih ve saat, e) Fumigasyon ruhsat belgesinin sureti.

  • Kıyı tesisinde yük taşıma birimlerine fumigasyon işlemi ya da fumige edilmiş yük taşıma birimine gazdan arındırma işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığından “Fumigasyon Ruhsat Belgesi” alanlar tarafından, kıyı tesisinde bu işleme tahsis edilmiş özel alanda yapılır. Yük ilgilileri fumigasyon operasyonu yapılmadan en az 4 (dört) saat önce ilgili liman başkanlığına ve fumigasyon ya da gazdan arındırma işlemi yapılacak kıyı tesisine aşağıdaki bilgileri içeren bir

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

Atalar Mah. Sahil Yolu Cad. No: 26 Yarımca- Körfez / KOCAELİ – TURKEY                                  Bilgi için:Halil Yasin UZUNER

Gemi Hareket İẟlemleri Servisi – Tel: 0262 528 37 54 Faks: 0262 528 47 90                                                                              Uzman

web: www.kocaeliliman.gov.tr       e-Posta: kocaeli.liman@udhb.gov.tr

1 / 3

T.C.

ULAẞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Kocaeli Liman Baẟkanlığı

Sayı :36935900-010.07.03-E.944 12.06.2019
Konu :Fumigasyon ve Fumigasyondan  
  Arındırma Operasyonu  

bildirim yapar. Bu bildirimin yapılmaması halinde kıyı tesislerindeki yük taşıma birimlerine fumigasyon ya da gazdan arındırma işlemi yapılamaz.

  1. Konteyner numarası,
  • Fumigasyonun ya da gazdan arındırmanın yapılacağı kıyı tesisinin ticaret unvanı,
  • Fumigantın adı ve kullanılan/kullanılması öngörülen miktarı,

ç) Fumigasyon ya da gazdan arındırmanın uygulama yöntemi,

  • İşlemin başlaması planlanan tarih ve saat,
  • Fumigasyon ruhsat belgesinin sureti.
  • Kıyı tesisi işleticisi kıyı tesisinde yapılan fumigasyon veya gazdan arındırma operasyonlarına ait kayıtları tutar ve talep edilmesi halinde ilgili liman başkanlığına sunar.
  • İdare, bu madde kapsamındaki fumigasyon ya da gazdan arındırma işlemi yapanlardan ek gereklilikler talep edebilir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Bu itibarla bu tip yükleri taşıyan/taşıyacak gemiler ile bu tip yükleri elleçleyecek liman tesisleri için ilgililerince yapılacak işlemlerde;

 Fumigasyona tabi tutulmuş yükünü tahliye amacı ile Liman İdari Sahamıza gelecek olan dökme yük gemileri ilgililerince , ordino talebi esnasında Başkanlığımıza fumigantın adını, kullanılan miktarı ve uygulama yöntemini içerir yazılı bir bildirim yapılır ve sadece uygun demirleme sahası için Demirleme Ordinosu düzenlenir.

 Fumigasyon yapılmış dökme yük gemileri ilgililerince, yanaşma ordinosu talebi esnasında, gemilerinin fumigasyondan arındırıldığını gösteren ilgili kurum/kuruluştan alınmış sertifikaları Başkanlığımıza sunulur ve kıyı tesisine yanaşma ordinosu düzenlenir.

 Liman İdari Sahamız dahilinde fumigasyona tabi tutulacak bir yük yükelenecek olan gemi için ilgi yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına uygun şekilde bildirimde bulunulur ve Başkanlığımızca onaylanmış bir bildirim sunulmamış liman tesisince fumigasyon işlemine başlanmasına müsade edilmez.

 Liman İdari Sahamız dahilinde fumigasyon ya da fumigasyondan arındırmaya tabi tutulacak yük taşıma birimleri (konteyner) ile işlem yapılacaksa, ilgi yönetmeliğin 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına uygun şekilde bildirimde bulunulur ve Başkanlığımızca onaylanmış bir bildirim sunulmamış liman tesisince fumigasyon/ fumigasyondan arındırma işlemine başlanmasına müsade edilmez.

maddelerinin takip edilmesi uygun görülmüştür.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

Atalar Mah. Sahil Yolu Cad. No: 26 Yarımca- Körfez / KOCAELİ – TURKEY                                  Bilgi için:Halil Yasin UZUNER

Gemi Hareket İẟlemleri Servisi – Tel: 0262 528 37 54 Faks: 0262 528 47 90                                                                              Uzman

web: www.kocaeliliman.gov.tr       e-Posta: kocaeli.liman@udhb.gov.tr

2 / 3

T.C.

ULAẞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Kocaeli Liman Baẟkanlığı

Sayı :36935900-010.07.03-E.944 12.06.2019
Konu :Fumigasyon ve Fumigasyondan  
  Arındırma Operasyonu  

Konunun tüm bağlılarınız , çalışan ve iştiraklerinize iletilmesi , yapılacak iş ve işlemlerde azami hassasiyetin gösterilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Murat MÜFTÜOĞLU

Liman Başkanı V.

Dağıtım:

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesine

Kocaeli Gemi Acenteleri Derneğine

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğine

Liman Tesislerine

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıẟtır.

Atalar Mah. Sahil Yolu Cad. No: 26 Yarımca- Körfez / KOCAELİ – TURKEY                                  Bilgi için:Halil Yasin UZUNER

Gemi Hareket İẟlemleri Servisi – Tel: 0262 528 37 54 Faks: 0262 528 47 90                                                                              Uzman

web: www.kocaeliliman.gov.tr      e-Posta: kocaeli.liman@udhb.gov.tr

3 / 3

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir